Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://tworzesprzedaje.pl.POSTANOWIENIA OGÓLNE


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tworzesprzedaje.pl marka Twodi – product and service design, właścicielem ww. podmiotów jest Sebastian Szymański, 86-300 Grudziądz, ul.Piłsudskiego 11,, , adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tworzesprzedaje.pl, kontakt@twodi.pl zwany/a dalej „Administratorem”.


Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


W trakcie świadczenia Usług gromadzimy lub otrzymujemy dane osobowe na kilka różnych sposobów. Dane osobowe należące do kategorii opisanych poniżej otrzymujemy z następujących źródeł: bezpośrednio od Ciebie, na przykład w trakcie rejestracji lub poprzez formularze, które wypełniasz; nie bezpośrednio od Ciebie, w oparciu o Twoje działania i interakcje z naszymi Usługami lub z urządzenia albo przeglądarki, za pośrednictwem których korzystasz z naszych Usług; od naszych dostawców i usługodawców zapewniających usługi, z którymi możesz wejść w interakcję, oraz od naszych zewnętrznych partnerów reklamowych i marketingowych. Często to Ty wybierasz dostarczane informacje, ale czasami wymagamy określonych danych, aby móc świadczyć Usługi. Serwis wykorzystuje otrzymane i zgromadzone dane osobowe do celów opisanych w niniejszej polityce.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.tworzesprzedaje.pl w przypadku:

 • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 • skorzystania z poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail kontakt@tworzesprzedaje.pl
 • rejestraji konta w Serwisie
 • logowania Użytkownika w Serwisie


  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działalności i udostępniania Usług naszym Użytkownikom. Akceptując nasze potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie niniejszej polityki, w tym sposobów i powodów wykorzystywania Twoich informacji. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili lub przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce, nie korzystaj z Usług Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani zasady lub praktyki dotyczące prywatności naszych członków, witryn obsługiwanych za pośrednictwem witryn stron trzecich ani aplikacji stron trzecich.
  Serwis wymaga, aby wszyscy właściciele kont mieli ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie poniżej 18. roku życia i powyżej 13. roku życia mogą korzystać z Usług Tworzesprzedaje tylko pod warunkiem dysponowania zezwoleniem i pod bezpośrednim nadzorem właściciela konta (rodzic, opiekun prawny, osoba pełnoletnia pełniąca rolę opiekuna) Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą korzystać z Usług. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone przez osoby niepełnoletnie na Twoim koncie. Nie prowadzimy świadomie „sprzedaży” danych osobowych osób niepełnoletnich zgodnie z definicją tego terminu określoną w mających zastosowanie przepisach prawa.
  Korzystając z Usług przyjmujesz do wiadomości, że Serwis będzie wykorzystywać Twoje informacje głównie w Polsce, Europie oraz krajach, do których dotrze usługa. Pamiętaj, że przepisy i standardy dotyczące prywatności w określonych krajach, w tym prawa dostępu organów władzy do danych osobowych, mogą różnić się od obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania. Będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie do tych krajów, do których zgodnie z przepisami mamy prawo przekazywać dane osobowe.


  *Rejestracja, konfiguracja konta, korzystanie z Usług: Aby skorzystać z Usług, musisz podać ważny adres e-mail. Jeśli zarejestrujesz się, musisz podać nazwę powiązaną z Twoim kontem (Imię i Nazwisko/ Pseudonim Artystyczny). Nazwę tę możesz zmienić za pomocą ustawień konta. Musisz podać te informacje, abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi.
  *W WERSJI BETA to Administrator tworzy/rejestruje konto po uprzednim wysłaniu informacji od Twórcy na adres kontakt@tworzesprzedaje.pl

  Do świadczenia przez nas danej usługi mogą być konieczne dodatkowe informacje, takie jak nazwa sklepu, adres placówki, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego i/lub adres pocztowy Użytkownika. Na przykład jeśli pojawi się potrzeba kontaktu lub wysłania oferty biznesowej/współpracy itp. W związku z koniecznością dostawy informacji potrzebujemy fizycznego adresu pocztowego.
  Profil:

  W związku ze swoim kontem i aktywnością możesz podać imię i nazwisko oraz inne dane osobowe (takie jak data urodzenia, płeć, lokalizacja). Informacje te można edytować lub usuwać w ustawieniach konta. Nazwa powiązana z kontem (którą możesz zmieniać w ustawieniach konta) jest publicznie wyświetlana i powiązana z Twoją aktywnością w Serwisie. Inni członkowie mogą wyświetlić datę Twojego dołączenia do serwisu; Twoje recenzje, oceny i informacje dotyczące ocenianych przez Ciebie produktów; Twoje informacje profilowe; produkty wystawione przez Ciebie na sprzedaż; strony i zasady Twojego Profilu; Twoje Ulubione, Twoje oferty sprzedanych produktów i liczbę sprzedanych produktów; Twoje komentarze opublikowane w naszych przestrzeniach społecznościowych oraz informacje, które udostępniasz za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Jeśli jesteś Twórcą, możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje informacje w celu uwzględnienia wzmianki o Tobie w materiałach marketingowych i popierających konkretne kwestie oraz do prezentowania Ciebie i Twoich ofert na Portalu oraz poza nią zgodnie z Regulaminem.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,

Wizerunek Twórcy, (zdjęcie profilowe, logo marki)
Adres e-mail,
Numer telefonu,
Adres zamieszkania / pracowni artystycznej / działalności
Adres witryny internetowej
Dodatkowe dane przesłane przez Użytkowika (biogram)

Nazwa dzieła

Informacje o oferowanym produkcie


OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.


Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.


Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Informacje od stron trzecich:
Niektórzy członkowie lub odwiedzający mogą zdecydować się na połączenie z Serwisem. Możemy również gromadzić informacje dostępne publicznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu, na przykład w ramach komunikacji z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Możemy wykorzystywać te informacje w ramach świadczenia Ci Usług. Możesz także udostępnić część swojej aktywności w Serwisie w niektórych sieciach społecznościowych połączonych z kontem Użytkownika.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania Użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO.
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO.
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@tworzesprzedaje.pl
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z nich, gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach opisanych w niniejszej polityce. Wykorzystywanie w ten sposób informacji o użytkownikach opiera się na wielu podstawach prawnych. Obejmują one przypadki, w których:
jest to niezbędne w celu wykonania zobowiązań umownych zawartych w naszych Warunkach korzystania oraz w celu świadczenia Ci Usług;
wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, którą możesz w każdej chwili wycofać; co wiąże się z usunięciem konta na Portalu Tworzesprzedaje.pl
jest to niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, nakazu sądowego lub do egzekwowania bądź obrony możliwych lub dochodzonych roszczeń prawnych;
jest to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, takich jak odwiedzający, członkowie lub partnerzy (szczegóły poniżej);
wyraźnie podałeś te informacje do wiadomości publicznej;
jest to niezbędne w interesie publicznym, na przykład w celu zapobiegnięcia przestępstwu oraz
w niektórych przypadkach, gdy jest to niezbędne w celu ochrony Twoich lub czyichś żywotnych interesów (w rzadkich przypadkach, w których może zaistnieć potrzeba wymiany informacji w celu zapobiegania ofiarom śmiertelnym lub obrażeniom ciała).
PLIKI „COOKIES”
Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies” sesyjne i stałe:
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Strona Administratora wykorzystuje poniższe pliki “cookies”:
Piksel Facebooka – pliki “cookies” stanowiące narzędzie analityczne, które pomaga zmierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie;
WordPress – pliki “cookies”, w ramach których przechowywane są informacje, które pomagają obsługiwać strone;
Google Analytics – pliki “cookies” wykorzystywane przez Google Ireland Limited w celu analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkowników strony Administratora;
Administrator wykorzystuje własne pliki “cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Użytkownik Rejestrując konto w Serwisie automatycznie akceptuje regulamin Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności umieszczona jest na stronie Portalu.

Udostępnij:

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.