Funkcja sprzedaży, realizacji Zamówień, zawierania Umów i wypłat: 

Jest to funkcja Portalu w wersji Beta. Funkcja umożliwia zakup przedmiotu, usługi przez Kupującego od osoby wystawiającej ogłoszenie z Przedmiotem lub Usługą w danej Kategorii. Funkcja umożliwia realizację zamówienia / zakupu między dwiema stronami wg. Regulaminu. 

Funkcja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą mieć zgodę rodzica / opiekuna na zakup przedmiotów lub usług na Portalu. Osoby, które chcą dokonać transakcji powinny posiadać konto bankowe oraz rachunek bankowy umożliwiający zakup od Ogłoszeniodawcy. 

Funkcja ma umożliwić realizację projektów kreatywnych, artystycznych, twórczych. Zgodnie z misją Serwisu chcemy połączyć Świat Kreatywny ze Światem Biznesowym. Chcemy realnie zmienić postrzeganie pracy Twórców, Artystów, Wykonawców, Rzemieślników przy tym samym dawać satysfakcję Użytkownikom z unikatowych przedmiotów, usług oraz produktów. 

Funkcja włącza się automatycznie do wielu rodzajów ogłoszeń i kategorii; Dodanie ceny do ogłoszenia sprawia, że funkcja jest aktywna.

Opcja „Kup teraz” to przycisk z napisem „Kup teraz”

Oznacza przycisk wyświetlany na stronie dodanego Ogłoszenia. Przycisk umożliwia Kupującym wyrażenie chęci zawarcia Umowy sprzedaży / Umowy o wykonanie rzeczy / Umowa o wykonanie usługi  oraz chęć składania zamówienia Przedmiotu lub Usługi od Użytkownika wystawiającego ogłoszenie. 

Umowa sprzedaży

Umowa zawierana między Kupującym, a Użytkownikiem wystawiającym przedmioty w Serwisie; 

Umowa dotyczy fizycznych przedmiotów, które zostały wykonane i można je kupić “od ręki” czyli w stanie takim jakim są przedstawione w ogłoszeniu;

Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami, czyli między Kupującym, a Użytkownikiem Serwisu, który dodał ogłoszenie z przedmiotem fizycznym do sprzedaży wg stanu przedstawionego w ogłoszeniu;

Serwis nie dysponuje wzorem umowy do pobrania, ani do wysłania  Stronom; Strony zawierające chęć zawarcia Umowy kupna-sprzedaży powinny porozumieć się ze sobą w kwestii ustaleń Umowy; Mogą dokonać tego poprzez Serwis (zalecane) lub poza nim.

Umowa powinna być wysłana przez Ogłoszeniodawcę do Kupującego. 

Umowa o wykonanie rzeczy 

UMOWA O DZIEŁO – na wykonanie produktu, dzieła, który jeszcze fizycznie nie istnieje, ale jest zamawiany przez użytkownika. Umowa o przygotowanie utworu chronionego prawem autorskim i jego zbycie. 

Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami, czyli między Kupującym, a Użytkownikiem Serwisu, który dodał ogłoszenie z przedmiotem fizycznym, który fizycznie nie istnieje i jest opisany w ogłoszeniu “na zamówienie”; 

Produkt lub Przedmiot powinien być podobny do przedstawionego w ogłoszeniu i zgodny z opisem; 

Serwis nie dysponuje wzorem umowy do pobrania, ani do wysłania  Stronom; Strony zawierające chęć zawarcia Umowy kupna-sprzedaży powinny porozumieć się ze sobą w kwestii ustaleń Umowy; Mogą dokonać tego poprzez Serwis (polecane) lub poza nim.

Serwis nie dysponuje wzorem umowy do pobrania, ani do wysłania  Stronom; Strony zawierające chęć zawarcia Umowy na wykonanie rzeczy powinny porozumieć się ze sobą w kwestii ustaleń Umowy; Mogą dokonać tego poprzez Serwis (zalecane) lub poza nim.

Umowa powinna być wysłana przez Ogłoszeniodawcę do Kupującego. 

Umowa o wykonanie usługi

Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami, czyli między Kupującym, a Użytkownikiem Serwisu, który dodał ogłoszenie związane z wykonaniem określonej pracy wg ustalonej stawki za całą pracę jej efekt lub inną np. godzinową 

Zakłada wykonanie określonych prac przez jedną stronę umowy w tym przypadku Twórcy / Artysty lub osoby wystawiającej ogłoszenie w kategorii Usługi na rzecz drugiej strony, która wybrała i wyraziła chęć zakupu Usług wg opisu ogłoszenia; 

Typ i charakter usług musi być zgodny z Regulaminem oraz ogłoszeniem; 

Więcej informacji: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-o-swiadczenie-uslug

Serwis nie dysponuje wzorem umowy do pobrania, ani do wysłania  Stronom; Strony zawierające chęć zawarcia Umowy na wykonanie usługi powinny porozumieć się ze sobą w kwestii ustaleń Umowy; Mogą dokonać tego poprzez Serwis (zalecane) lub poza nim.

Umowa powinna być wysłana przez Ogłoszeniodawcę do Kupującego. 

Przykład 1: przygotowanie CV – jest usługą doradczą, która powinna zostać określona w umowie, a obie strony muszą być zgodne, co do rodzaju wykonanych usług. 

Większość usług polega na wykonaniu przedmiotu chronionego prawem autorskim lub nie. 

Przykład 2 

Usługa np Fotograf na ślubie – zdjęcie wykonane przez fotografa, który zapozował obiekty – wtedy prawo autorskie danego ujęcia. Jeśli fotograf wykonuje sesje weselną to jest już fotografia reportażowa jako usługa. 


Podatki: 

Twórca wystawiający ogłoszenie działa jako podatnik; Twórca / Osoba wystawiająca ogłoszenie powinna być zorientowana w podatkach i samemu rozliczać się z zarobionych pieniędzy wg. prawa.

Twórca może prowadzić sprzedaż w ramach Działalności Nierejestrowanej; 

Unijna Dyrektywa DAC7 Link do dyrektywy DAC 7 w języku polskim

Informacja dla użytkowników sprzedających w ramach Serwisu tworzesprzedaje.pl za pomocą opcji Zamówień i “Kup teraz”

Niniejsza informacja powstała na podstawie przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. (dalej: „Dyrektywa DAC7”) oraz projektu polskiej ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UC136).

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, ponieważ prace nad polskim projektem ustawy nie zostały jeszcze zakończone.

Informacje ogólne

Przepisy Dyrektywy DAC7 oraz krajowych przepisów wdrażających Dyrektywę DAC7 do polskiego porządku prawnego mają na celu usprawnienie mechanizmów sprawozdawczości finansowej dotyczących dochodów uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z usług platform handlowych. 

Serwis (Portal tworzesprzedaje.pl) będzie do raportowania organom podatkowym danych użytkowników dokonujących sprzedaży w ramach usługi realizacji Zamówień oraz zawieranych Umów między Stronami. Pierwszym okresem sprawozdawczym, podlegającym raportowaniu, będzie rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r., natomiast pierwsze raportowanie przez Serwis odbędzie się do 31 stycznia 2024 r.

Użytkownicy objęci obowiązkiem raportowania 

Obowiązkiem sprawozdawczym objęci zostaną użytkownicy będący zarówno osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy w roku kalendarzowym dokonali 30 lub więcej sprzedaży towarów, lub których łączne wynagrodzenie przekroczyło równowartości 2.000 EUR z tytułu sprzedaży towarów w ramach usługi realizacji Zamówień i sprzedaży Umów.

Zakres danych podlegających raportowaniu

Serwis zobowiązany będzie do przekazania organom podatkowym informacji, o użytkownikach sprzedających towary oraz usługi (po przekroczeniu odpowiednich limitów) w ramach realizacji Zamówień i zawartych Umów, danych takich jak m.in.: imię i nazwisko, nazwę firmy, PESEL, adres, numer NIP, miejsce urodzenia, a także numer rachunku bankowego. 

Użytkownik, po zakończeniu roku, otrzyma od Serwisu otrzyma raport, w którym znajdą się informacje jakie dane, na temat użytkownika, zostały przekazane do organu podatkowego.

Obowiązek przekazania danych platformie

W sytuacji, gdy użytkownik nie przekaże wymaganych danych na wniosek Serwisu tworzesprzedaje.pl oraz po dwóch, następujących upomnieniach, Serwis będzie zobowiązana do podjęcia odpowiednich kroków na podstawie przepisów, obejmujących m.in. blokadę wypłaty środków oraz blokadę konta użytkownika korzystającego z usługi płatności i transakcji (realizacja Zamówienia i zawieranie Umów)

Kiedy Serwis będzie żądać przekazania dodatkowych danych?

Zgodnie z projektem polskiej ustawy, platformy handlowe będą zobowiązane od dnia 1 maja 2023 r. do pozyskania danych dotyczących sprzedawców. Proces zbierania danych będzie dotyczyć jednak całego okresu sprawozdawczego, którego początek przypada na 1 stycznia 2023 r. a koniec 31 grudnia 2023 r. 

Skontaktujemy się z tobą w sprawie wypełnienia formularza DAC7, jeśli spełnisz któreś z powyższych kryteriów – otrzymasz powiadomienie, wiadomość mailową lub wiadomość w Serwisie przez funkcję Wiadomości.

Nie ma konieczności wypełniania formularza DAC7, jeśli nie spełniasz tych kryteriów lub jesteś wyłączona/y z raportowania.

Czy muszę zapłacić podatek od moich dochodów z tworzesprzedaje.pl?

Możesz nie mieć obowiązku zapłaty podatku dochodowego, nawet jeśli twój lokalny organ podatkowy otrzyma twoje sprawozdanie DAC7. Jednakże koniecznie sprawdź próg podatkowy w twoim kraju i zapoznaj się ze swoimi obowiązkami podatkowymi.

Więcej informacji na temat podatku dochodowego w Polsce na stronie Ministerstwa Finansów.

Co, jeśli Użytkownik nie wypełni formularza DAC7?

Kilkukrotnie przypomnimy ci o wypełnieniu formularza DAC7, jeśli pojawi się taka konieczność. 

Jeśli mimo przypomnień nie wypełnisz formularza (lub jeśli w ogóle nie przekażesz swoich danych) do końca roku, będziemy zmuszeni ograniczyć ci dostęp do Serwisu tworzesprzedaje.pl:

  • Twoje ogłoszenia zostaną ukryte,
  • Nie będziesz mieć możliwości wypłacenia środków z Salda Twórcy,

Uwaga: wciąż będziesz mieć możliwość kupowania w Serwisie.

Uwaga!

Nie przekazujemy informacji na temat twojej historii płatności oraz podsumowań dochodów z Serwisu lokalnemu organowi podatkowemu, jeśli twoje zarobki nie przekroczą wskazanego progu.

Możemy też poprosić cię o potwierdzenie poprawności podanych danych poprzez udostępnienie do wglądu dodatkowych dokumentów (na przykład dowodu tożsamości lub adresu zamieszkania). Skontaktujemy się z tobą, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Należy przekazać:

Imię i nazwisko:Pełne imię i nazwisko (łącznie z drugim imieniem) w formie, w której widnieje na twoim dowodzie osobistym lub paszporcie
Datę urodzenia:DD / MM / RRRR
Adres zamieszkania / zameldowania:Twój adres zamieszkania lub zameldowania
Identyfikator podatkowy i kraj wydania:W przypadku Polski numer PESEL. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Organy i identyfikatory podatkowe”.

Definicje

Odwiedzający – oznacza każdą osobę, która odwiedza Witrynę, ale nie utworzyła Konta;

Kupujący – oznacza każdego zarejestrowanego oraz zalogowanego Użytkownika, który kupuje lub chce zawrzeć jedną z Umów z osobą wystawiającą ogłoszenie na jeden lub więcej Przedmiotów zgodnych z ogłoszeniem wystawionym w Serwisie; 

Sprzedający / Ogłoszeniodawca – oznacza każdego Użytkownika,Twórcę, Artystę, który umieścił jeden lub więcej Ogłoszeń / Usług w odpowiednich Kategoriach Serwisu. Na potrzeby świadczenia usług płatniczych Sprzedający to osoba, która dokonała zawarcia co najmniej jednej Umowy;

Złożenie Zamówienia u Ogłoszeniodawcy – oznacza proces zakupu udostępniony dla Kupujących w celu zawarcia określonych między Stronami Umów na zakup Przedmiotów / Usług danego ogłoszenia umieszczonego w Serwisie;

Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane wg formularzu zamówienia w celu prawidłowego przebiegu jego Realizacji Zamówienia;

PRAWA AUTORSKIE 

UŻYTKOWNIK NIE ZBYWA SIĘ PRAW AUTORSKICH, ALE ZBYWA TYLKO I WYŁĄCZNIE EGZEMPLARZE UTWORU 

JEŻELI TRANSAKCJA MA DOTYCZYĆ PRAW AUTORSKICH I ICH PRZENIESIENIE NA KUPUJĄCEGO:  Strony powinny uzgodnić kwestie praw autorskich i ich przeniesienie między sobą odrębnie poza Serwisem.

Wysyłka i dostawy:

Serwis nie posiada funkcji i opcji dostawy; wyboru wysyłek oraz wyboru dostawcy Usług kurierskich lub przewozowych; 

Wysyłka musi być ustalona między Stronami; Serwis zaleca umieścić koszt wysyłki w kwocie ogłoszenia; Zamawiający jest świadomy, że Kupując produkt / przedmiot / usługę, ponosi koszty dostawy, chyba że Strony w Umowie ustalą inną formę rozliczenia za dostawę; Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Szkody wyrządzone przez Usługi; 

Dostawa i wysyłka musi być ustalona między Stronami; 

Proces Złożenia Zamówienia / Zawarcia Umowy między Stronami

Rozpoczyna się po kliknięciu przez Kupującego przycisku „Kup teraz”,  wymaga od Kupującego wybrania metody płatności i określenia adresu dostawy, oraz kończy się po kliknięciu przez Kupującego przycisku „Zapłać teraz” na stronie Składania Zamówienia; 

Po wykonanej płatności przez Kupującego status zamówienia zmienia się na “w trakcie realizacji” – w tym momencie Twórca ma określony w umowie czas na przygotowanie lub zapakowanie i wysłanie Przedmiotu / Produktu lub wykonanie Usługi, a to wszystko w zależności od rodzaju zawartej Umowy między stronami; 

Zamówienie uznaje się za zakończone w momencie, gdy Kupujący otrzyma Przedmiot / Produkt / Usługę wg ogłoszenia i potwierdzi realizację Umowy przyciskiem “Gotowe” pod złożonym zamówienie, a następnie potwierdzi to poprzez drugi proces weryfikacji stanu Zamówienia po kliknięciu “Akceptuje zamówienie”. To oznacza, że wg Regulaminu Kupujący jest świadomy zakupu i nie ma żadnych zastrzeżeń do Przedmiotu / Produktu / Usługi jaką zamówił zgodnie z stanem w ogłoszeniu; Kupujący jest świadomy ograniczonymi możliwościami reklamacyjnymi względem Ogłoszeniodawcy po zatwierdzeniu i akceptacji;

Serwis nie zajmuje się Reklamacjami i Zwrotami; 

Twórca, który wykonał Zamówienie zgodnie z Umową oraz po akceptacji przez  Kupującego otrzymuje status zamówienie w Panelu Zarządzania  jako “ZREALIZOWANE”;

Czas i terminy realizacji

Produkty / rzeczy / przedmioty / wyroby gotowe:

Sprzedający jest zobowiązany do przygotowanie i wysłania gotowych produktów / przedmiotów w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia przez Kupującego; Status musi być “w trakcie realizacji”; Okres ten można wydłużyć jeśli obie strony ustalą wspólnie ilość dni na wysyłkę gotowych wyrobów; Jeśli w ciągu 14 dni roboczych Sprzedający nie wyślę przedmiotu zostanie ono anulowane, a środki zwrócone Kupującemu; Sprzedający nie będzie mieć możliwości wypłaty środków z Salda środków za zamówienie, które nie zostało zrealizowane. 

Przedmioty i rzeczy, które nie są gotowe, ale mają zostać wykonane / wyprodukowane / stworzone:

Wiemy, że niektóre obrazy lub przedmioty tworzy się w dłuższym okresie.

Dlatego to Strony muszą ustalić między sobą czas realizacji rzeczy oraz jej wysyłki; Serwis przyjmuje zasadę opcjonalnego okresu realizacji 6-ściu miesięcy od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego, po tym okresie Kupujący może rozpocząć Spór o brak realizacji Zamówionej rzeczy lub Usługi; Serwis będzie mediatorem sporu i analizował działania Twórcy wobec Zamawiającego; Wszelkie niejasności Strony muszą rozstrzygnąć między sobą w ramach zawartej Umowy; Jeśli natomiast Spór między Stronami będzie negatywny, a Twórca będzie zwlekał z realizacją otrzymanego Zamówienia i nie potwierdzi etapu realizacji, wówczas Serwis może anulować zamówienie, a środki zostaną zwrócone Kupującemu; 

Jeśli Ogłoszeniodawca 3 razy nie zrealizuje Zamówienia Serwis bez uzasadnienia usuwa jego konto i ma prawo nie wypłacić środków, które ma na swoim Saldzie; Wszystkie środki zostaną zwrócone Kupującemu;

Ogłoszeniodawca, który nie zrealizuje zamówienia zostanie obciążony kosztami na rzecz Serwisu na kwotę 30% wartości niezrealizowanych Ogłoszeń; Portal wystawi fakturę, którą Twórca będzie zobowiązany pokryć w razie niezrealizowania Zamówienia; 

WYSYŁKA

Serwis nie ma funkcji wysyłki sprzedanych produktów z ogłoszeń

.Twórca jest zobowiązany do omówienia odbioru przez Użytkownika we własnym zakresie.

Zalecamy dodać cenę wysyłki do ceny całego produktu i podać taką informację w Ogłoszeniu lub Umowie zawartej między stronami.

Portal się rozwija i pracujmy nad funkcją przesyłek, aktualnie trwają testy i próby wdrożenia takiej opcji.

Siła wyższa

Strony muszą ustalić, że w przypadku wystąpienia Siły wyższej, która spowodowała brak możliwości realizacji Zamówienia np. choroba / śmierć / czynniki atmosferyczne / wojna / utrata zdrowia / pobyt w szpitalu itp. Wtedy nastąpi polubowne rozwiązanie Zamówienia; Ogłoszeniodawca będzie zobowiązany przedłożyć uzasadnienie w przypadku wystąpienia Siły wyższej, która spowodowałaby brak realizacji Zamówienia; Podobnie w przypadku braku możliwości odbioru Zamówienia przez Kupującego, który z przyczyn wystąpienia Siły Wyższej nie może odebrać zrealizowanego Zamówienia; 

Potwierdzenie realizacji Zamówienia

Zamawiający ma obowiązek potwierdzić realizację Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przedmiotu / rzeczy klikając przycisk “Akceptuję”; Jeśli nie zaakceptuje to po tym okresie Serwis automatycznie akceptuje zamówienie, a Zamawiający nie może zgłosić Sporu; 

W przypadku braku rozwiązania Sporu za pośrednictwem pomocy Serwisu, Strony są zobowiązane rozstrzygać Spór poza Serwisem osobiście lub sądownie; 

W przypadku braku akceptacji Zamówienia i braku rozwiązania Sporu Serwis będzie zobowiązany do nie wypłacenia środków do momentu rozwiązania Sporu; 

Funkcja “Spór” 

Zamawiający ma możliwość zgłoszenia Sporu, czyli niezgodności Zamówienia lub innej sytuacji związanej z jego realizacją; Serwis przekazuje informacje o “Sporze” do Twórcy; Serwis analizuje “Spór”, który musi być zgłoszony maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania zamówienia; 

Rozwiązywanie sporów

Regulamin podlega prawu krajowemu Użytkownika. Możesz złożyć pozew do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub pobytu.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem, tworzesprzedaje.pl zachęca Użytkowników, aby w każdej sprawie najpierw skontaktowali się z Administratorem Serwisu w celu znalezienia polubownego rozwiązania. Użytkownik może:

Skierować pisemną reklamację do Administratora na adres: kontakt@tworzesprzedaje.pl

Użytkownik i Portal dołożą wszelkich starań, próbując załatwić reklamację Użytkownika w sposób polubowny i korzystny dla stron, które zawarły Umowę między sobą.

Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana lub Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany jej rezultatem, Użytkownik i Twórca mogą skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak mediacja konsumencka. Serwis nie jest zobowiązany do korzystania z takich metod rozwiązywania sporów z Użytkownikami. Spory pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi nie podlegają mediacji konsumenckiej. Użytkownik może korzystać z następujących opcji w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów:

Użytkownik może zakończyć swoją relację z Serwisem w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, ale będzie musiał wypełnić wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Transakcji zawartych przez Użytkownika przed zakończeniem swojej relacji z Portalem, usuwając swoje konto lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@tworzesprzedaje.pl

Rodzaje płatności

Rodzaje płatności za zawierane Umowy między Stronami po wciśnięciu przycisku Kup Teraz 

Kupujący wybiera rodzaj płatności za zamówienie: 

  1. Przelew tradycyjny

przez przelew tradycyjny środków za Zawarta Umowę między Stronami na wskazany numer konta bankowego należącego do Dostawcy Usług Bankowych, a jednocześnie którego właścicielem jest Założyciel Serwisu tworzesprzedaje.pl – Sebastian Szymański;

Numer konta bankowego na którym zostaną zdeponowane środki pieniężne za Umowy zawarte między Stronami:

mBank

32 1140 2004 0000 3002 8360 1112

Tytuł przelewu: 

Numer zamówienia: (numer złożonego zamówienia) ,   Autor (Twórca) 

Środki z tytułu zawarcia Umowy między Stronami są zdeponowane na rachunku bankowym; W momencie Kompletnej realizacji między Stronami zdeponowane środki trafiają na Konto Ogłoszeniodawcy zgodnie z zawartą Umową oraz kwotą w niej zawartą; 

Po zaksięgowaniu płatności Kupującego na rachunku bankowym Serwisu,Twórca otrzyma wiadomość, że może przystąpić do realizacji wg zawartej Umowy między Stronami.

W przypadku braku przelewu w ciągu 2-3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

  1. Płatność Online Paybylink.pl lub Blik 
  • opłata serwisowa operatora płatności wynosi 30 groszy; o tę kwotę pomniejszone zostanie Wypłata Środków z Salda Twórcy; Opcja Płatności jest zarejestrowana na firmę “Świat Zabawek” Krzysztof Granica 

Zintegrowany System Płatności – oznacza system płatności online za Przedmioty udostępnione dla Kupującego w Serwisie. Usługi te świadczone są przez Dostawcę Usług Płatniczych;

Transakcje między Stronami

Każda ze Stron korzystając z Serwisu chcąc mieć pełną kontrolę i zapewnione bezpieczeństwo realizacji Zamówienia wg zawartej Umowy między Stronami powinny korzystać tylko i wyłącznie z transakcji oferowanych przez Serwis tworzesprzedaje.pl;

Wszelkie transakcje Użytkowników, które zostaną dokonane poza Serwisem są nieakceptowalne i są sprzeczne z Regulaminem; Serwis w przypadku takich transakcji nie będzie mieć możliwości akceptacji opcji “Sporu” oraz nie ma wpływu i kontroli nad realną realizacją Zamówienia;

Saldo Twórcy

oznacza usługę finansową, która umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom, wystawiającym ogłoszenia na Platformie widzieć wirtualne środki pieniężne od Kupujących, z którymi zawarli dany rodzaj Umowy, za dane Ogłoszenia, z których się wywiązali. 

Saldo Twórcy umożliwia Użytkownikom otrzymywanie środków pieniężnych za zawierane umowy w Serwisie, przechowywanie tych środków, wypłatę środków na konto bankowe Użytkownika. 

Wypłatę środków Salda Twórcy

po zrealizowanym zamówieniu i potwierdzeniu realizacji przez Kupującego, Użytkownik / Twórca może wysłać prośbę o wypłatę środków z Salda Twórcy na swoje konto bankowe; Profil Twórcy musi zostać zweryfikowany przelewem weryfikacyjnym (informacja w dalszej części Regulaminu)

Status Zamówienia musi być jako “Zrealizowane” 

Prośba o wypłatę środków jest weryfikowana przez Platformę, jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń od Kupującego, a proces weryfikacji realizacji zamówienia przebiegnie prawidłowo, to Twórca uzyska środki pieniężne, o które została wysłana prośba; Serwis na wypłatę środków przeznacza okres maksymalnie 20 dni roboczych;

Użytkownik może skorzystać za darmo z Usługi Wypłat 1 raz w każdym miesiącu kalendarzowym; natomiast za każdą kolejną prośbę i realizację wypłaty środków z Salda w tym samym miesiącu będą pobierane opłaty w wysokości 10% wartości (drugiej, trzeciej i kolejnych) wypłat; Opłata dotyczy wypłat kwot powyżej kwoty minimalnej (podana w dalszej części regulaminu);

Twórca / Użytkownik musi podać numer konta bankowego i dane do przelewu w celu uzyskania środków za zawierane Umowy z Kupującym lub dane innego i potwierdzonego rachunku bankowego; Twórca musi dokonać przelewu weryfikującego (podane w dalszej części Regulaminu)

Kwota minimalna do wypłaty środków z Salda Twórcy to 200 złotych polskich (dwieście złotych polskich); mniejsze kwoty do wypłaty będą wymagały pisemnej prośby wysłanej na adres mailowy kontakt@tworzesprzedaje.pl lub wiadomość na konto Admina Portalu; Serwis ma 14 dni na rozpatrzenie wypłaty z Sald Twórcy kwoty niższej 200 zł.

Za każdą wypłatę poniżej minimalnej kwoty wypłaty (200 zł) Serwis Pobiera 5zł opłaty za każdą realizację potwierdzonej pisemnej prośby o wypłatę środków z Salda; W przypadku wypłaty poniżej 10 zł transakcja automatycznie nie zostanie zaakceptowana;

Kwota wypłaty pomniejszona zostanie o koszty i opłaty Serwisowe zewnętrznych dostawców i operatorów płatności online; Kwota może zostać pomniejszona zgodnie z powyższymi punktami dotyczącymi minimalnych wypłat oraz ich ilości i częstotliwości. 

Dlaczego? 

Ponieważ za Serwisem i jego rozwojem stoją ludzie, którzy pracują nad tym Serwisem po godzinach; Jeśli zwiększy się ilość pracy w związku z wypłatami, to po prostu płacisz za ludzką pracę i poświęcony czas nad tym projektem. 

Metody Wypłat środków z Salda Twórcy

  • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Użytkownika / Twórcy po uprzedniej weryfikacji konta Użytkownika;
  • BLIK NA TELEFON po weryfikacji numeru telefonu, poprzez odesłanie sms-em kodu otrzymanego na adres mailowy Twórcy / Użytkownika

Weryfikacja Twórcy (znaczek przy Profilu Twórcy)

Jak zweryfikować Profil Twórcy?

by zweryfikować Profil Twórcy do opcji Wypłat i zdobyć zielony znaczek potwierdzający wiarygodność, wystarczy dokonać przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 grosza. Po pomyślnej weryfikacji, przelana kwota wróci do Ciebie przy pierwszej wypłacie z Salda. Przelewu weryfikacyjnego należy dokonać zwykłym przelewem bankowym na wskazany poniżej numer konta.

Przykład Zweryfikowanego Profilu Twórcy, który jest zweryfikowany przez Serwis i ma swobodną możliwość wypłaty środków ze swojego Salda Twórcy:

Numer konta do wysłania przelewu weryfikacyjnego w kwocie: 0,01 zł

Odbiorca: Sebastian Szymański – Założyciel Serwisu

Numer konta mBank: 32 1140 2004 0000 3002 8360 1112


Kwota: 0,01 zł


Tytuł przelewu: tutaj wpisz bardzo dokładnie Twoją nazwę Użytkownika lub adres mailowy przypisany do Profilu Twórcy lub link do profilu Twórcy

DOPIERO PO WERFYKACJI PRZELEWU PRZEZ SERWIS UŻYTKOWNIK MOŻE OTRZYMAĆ ŚRODKI ZDEPONOWANE ZGODNIE Z REGULAMINEM ORAZ ZREALIZOWANĄ UMOWĄ MIĘDZY STRONAMI

Opłaty i prowizje

Funkcja Sprzedaży i realizacji Zamówień między Stronami jest DARMOWA do 31 Grudnia 2023 roku; Serwis nie będzie pobierał do tego okresu opłat z tytułu sprzedaży, realizacji, czy dokonania zakupu; To Wersja Testowa Funkcji, dlatego mogą pojawiać się zmiany w funkcjonalności i użytkowaniu, tłumaczeniu i działaniu; 

O wprowadzeniu opłat lub ich dalszym braku poinformujemy Użytkowników mailowo na 1 miesiąc przed końcem darmowego okresu działania funkcji Zamówień; 

Jako start up tworzesprzedaje.pl chcemy sprawdzić wszelkie aspekty wdrożonego narzędzia, które ma usprawnić realizację projektów kreatywnych; 

Opłaty dotyczą tylko i wyłącznie Wypłat z Salda wg. zapisów w Regulaminie; Wszelkie planowane zmiany kwot zostaną niezwłocznie przesłane do Użytkowników; 

Zwroty i reklamacje Zamówienia

Wszelkie zwroty i reklamacje Strony muszą uzgodnić między sobą; Serwis nie bierze udziału w procesie reklamacyjnym Stron związanym z produktem, przedmiotem lub usługą; Serwis natomiast dołoży wszelkich starań do pozytywnego rozwiązania sytuacji dla obu Stron;

Rola Serwisu

Serwis nie jest stroną do rozstrzygania sporów między Stronami, a może tylko być pomocą w sytuacjach spornych dotyczących Zamówień i transakcji dokonanych wyłącznie w Serwisie;

Serwis nie jest Stroną sprzedaży żadnej z wymienionych wyżej Umów; 

Serwis umożliwia tylko i wyłącznie Zawieranie Umów między stronami;

Wszelkie spory prawne Strony będą rozwiązywały prawnie i sądowo we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

Usługi Serwisu

platforma tworzesprzedaj.pl oferuje Usługi Hostingowe działając jako pośrednik pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. Serwis ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone przez siebie Usługi, w granicach swoich zobowiązań i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. TWORZESPRZEDAJE.PL nie jest stroną żadnych Transakcji, ani zawieranych Umów pomiędzy Użytkownikami. TWORZESPRZEDAJE.PL nie kupuje ani nie sprzedaję Przedmiotów i Usług przedstawionych w Ogłoszeniach i w danych Kategoriach. Z wyjątkiem Ogłoszeń testowych dodawanych przez Administratora w ramach badań i rozwoju Serwisu. 

Ogłoszenie Testowe

To ogłoszenie, które jest wystawione przez Administratora w ramach testów nowych funkcji Serwisu na rzecz poprawienia działania Platformy poprawy jego jakości. 

Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że:

  •  jest osobą fizyczną w wieku 18 lat lub starszą (w przeciwnym razie rodzic (rodzice) lub opiekun prawny muszą zarejestrować się w jego miejsce i nadzorować korzystanie z Serwisu przez osobę niepełnoletnią), korzysta ze wszystkich Usług Serwisu posiadająca pełną zdolność i wszelkie prawa do przeprowadzania Transakcji w Serwisie; 
  • rozumie, że zgodnie z Regulaminem i właściwymi przepisami prawnymi ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, 
  • rozumie, że zamawiając Przedmiot, zobowiązuje się do zakupu tego Przedmiotu oraz że niewykonanie tej Transakcji może wiązać się z obowiązkiem pokrycia przez niego strat poniesionych przez Sprzedającego;

Przystępując do korzystania z funkcji “Kup Teraz”, “realizacji Zamówień” oraz “zawierania Umów” niniejszym akceptujesz powyższy Regulamin oraz zawarte w nim prawa i obowiązki; 


Regulamin może ulec zmianie wraz z działaniem i użytkowaniem funkcji na rzecz Użytkowników oraz Serwisu; 

Wszelkie zapytania dotyczące Regulaminu lub Uwagi prosimy przesyłać na kontakt@tworzesprzedaje.pl 

Udostępnij:

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.